Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Człowiek Roku 2012: Regulamin

red
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki plebiscytu zatytułowanego „Człowiek Roku 2012” którego przedmiotem jest wybór osoby, która w roku 2012 zasłużyła się dla swojego miasta lub powiatu, podlegający zasadom określonym w poniższym regulaminie.

§ 1
Postanowienia ogólne

Organizator
Organizatorem Plebiscytu "„Człowiek Roku 2012” zwanego dalej Plebiscytem w gazecie Dziennik Zachodni oraz serwisie nasze miasto.pl jest „Polskapresse” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, Oddział Prasa Śląska, ul. Baczyńskiego 25 a, 41-203 Sosnowiec.

§ 2
Główne założenia plebiscytu

1. Tematyka Plebiscytu – tematem przewodnim Plebiscytu „Człowiek Roku”, jest zaprezentowanie ludzi, którzy w znacznym stopniu zasłużyli się dla danego miasta lub powiatu w 2012 roku. Listy Kandydatów zostały zaproponowane przez redakcję „Dziennika Zachodniego”.
2. Głównym założeniem plebiscytu jest zaprezentowanie w serwisie www.naszemiasto.pl oraz tygodnikach Dziennika Zachodniego kandydatów wraz z opisami i zdjęciami.

§ 3
Warunki plebiscytu określające zasady uczestnictwa

1. Plebiscyt ma charakter otwarty – mogą wziąć w nim udział wszyscy, z wyjątkiem pracowników Polskapresse Sp. z o.o. i spółek zależnych.
2. W Plebiscycie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”), będące użytkownikami portalu Naszemiasto.pl lub DziennikZachodni.pl. Jest to jednoznaczne z akceptacją regulaminu ww. serwisu i zawartego w nim zapisu o wymogu pełnoletniości użytkownika.
3. Ostateczna interpretacja niniejszych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie organizatorowi Plebiscytu.

§ 4
Terminarz Plebiscytu

Terminarz przebiegu plebiscytu:
- głosowanie za pomocą smsów od 04.01.2013 do 1.02.2013 do godz: 23:59
- zgłaszanie przez internautów naszemiasto.pl dodatkowych kandydatów od 04.01.2013 do 07.01.2013 do godz: 23:59
- publikacja nazwiska zwycięskiego kandydata w plebiscycie wraz z wywiadem na łamach portalu naszemiasto.pl – 08.02.2013 r.
- publikacja wywiadu ze zwycięzcą na łamach właściwego Tygodnika Dziennika Zachodniego 08.02.2013 r.

§5
Głosowanie / Wybór Kandydatur

1. Głosującymi w Plebiscycie mogą być wszyscy pełnoletni czytelnicy „Dziennika Zachodniego” oraz serwisów nasze miasto.pl i dziennik zachodni.pl z wyjątkiem pracowników Organizatora.
2. Każdemu kandydatowi zostanie przydzielony numer porządkowy. Kandydaci wraz z przyporządkowanym numerem będą przedstawieni na stronie „Naszemiasto.pl” w okresie trwania Plebiscytu.
3. Dodatkowi kandydaci mogą być również zgłaszani do Plebiscytu poprzez zamieszczenie komentarza w serwisie slask.naszemiasto.pl pod artykułem przedstawiającym sylwetki zaproponowanych przez redakcję Kandydatów.
4 Ostateczna weryfikacja kandydatów należy do redakcji „Dziennika Zachodniego”.
5. Głosować można zakupując e-wydanie dziennika „Dziennik Zachodni” poprzez wysłanie wiadomości SMS na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
6.Jedna osoba może zakupić SMSem dowolną ilość e-wydań w Plebiscycie. Jedno e-wydanie zakupione w Plebiscycie stanowi także jeden głos w Plebiscycie.
6.Zakupione e-wydanie „Dziennika Zachodniego” będzie dostępne na stronie www.edziennikzachodni.pl po aktywacji otrzymanego zwrotnie kodu.
7.Zakup przez głosujących e-wydań w Plebiscycie odbywać się będzie przez wysłanie wiadomości SMS na nr 72355, w treści należy wpisać, dla:

Człowiek Roku: Dabrowa Górnicza DZCDAB.NrKandydata
Człowiek Roku: Częstochowa DZCCZE.NrKandydata
Człowiek Roku: Cieszyn DZCCIE.NrKandydata
Człowiek Roku: Chorzów DZCCHO.NrKandydata
Człowiek Roku: Bytom DZCBYT.NrKandydata
Człowiek Roku: Bielsko-Biała DZCBIE.NrKandydata
Człowiek Roku: Katowice DZCKAT.NrKandydata
Człowiek Roku: Mikołów DZCMIK.NrKandydata
Człowiek Roku: Zawiercie DZCZAW.NrKandydata
Człowiek Roku: Ruda Śląska DZCRUD.NrKandydata
Człowiek Roku: Gliwice DZCGLI.NrKandydata
Człowiek Roku: Będzin DZCBED.NrKandydata
Człowiek Roku: Żywiec DZCZYW.NrKandydata
Człowiek Roku: Żory DZZOR.NrKandydata
Człowiek Roku: Zabrze DZCZAB.NrKandydata
Człowiek Roku: Wodzisław Śląski DZCWOD.NrKandydata
Człowiek Roku: Tychy DZCTYC.NrKandydata
Człowiek Roku: Tarnowiskie Góry DZCTAR.NrKandydata
Człowiek Roku: Świętochłowiece DZCSWI.NrKandydata
Człowiek Roku: Siemianowice Śląskie DZCSIE.NrKandydata
Człowiek Roku: Rybnik DZCRYB.NrKandydata
Człowiek Roku: Racibórz DZCRAC.NrKandydata
Człowiek Roku: Pszczyna DZCPSZ.NrKandydata
Człowiek Roku: Piekary Śląskie DZCPIE.NrKandydata
Człowiek Roku: Myszków DZCMYS.NrKandydata
Człowiek Roku: Lubliniec DZCLUB.NrKandydata
Człowiek Roku: Kłobuck DZCKLO.NrKandydata
Człowiek Roku: Jaworzno DZCJAW.NrKandydata
Człowiek Roku: Jastrzębie Zdrój DZCJAS.NrKandydata
Człowiek Roku: Mysłowice DZCMYSL.NrKandydata
Człowiek Roku: Sosnowiec DZCSOS.NrKandydata

Koszt zakupu e-wydania wynosi 2,46 zł z VAT .

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeszkody i utrudnienia techniczne w wysyłaniu i odbieraniu SMS-ów oraz głosowaniu internetowym. Organizator nie weryfikuje danych wskazanych przez osobę biorącą udział w plebiscycie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości powstałe w powyższym zakresie.

9.Każdy biorący udział w Plebiscycie, kupując SMSem e-wydanie gazety „Dziennik Zachodni” zamawia jednocześnie wiadomości informacyjno-reklamowe organizatora Plebiscytu.
10. Uczestnik plebiscytu poprzez wysłanie SMS-a z głosem na wybranego Kandydata, zamawia wiadomość informacyjno-reklamową sponsora plebiscytu i/lub partnerów reklamowych organizatora. Wysyłanie wiadomości może być zablokowane po wysłaniu SMS-a zawierającego słowo "STOP" zamiast opcji głosowania.
11. W trakcie trwania Plebiscytu każda osoba może przesłać dowolną liczbę wiadomości smsowych.

§ 6
Wyłonienie laureatów.
1. Kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów w swoim mieście od uczestników plebiscytu zostaje laureatem plebiscytu.

§ 7
Nagrody dla laureatów konkursu.
1. Nagrodą główną dla laureata Plebiscytu w danym mieście jest wywiad na łamach Tygodnika na terenie miasta, w którym laureat zwyciężył oraz tytuł „Człowiek Roku 2012” miasta, z którego kandydat startował w konkursie, nadany przez redakcję „Dziennika Zachodniego”.
2. Organizator plebiscytu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody.
3. Organizator nie jest odpowiedzialny za wadliwość lub usterki nagrody otrzymanej w plebiscycie.
4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w plebiscycie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmiany specyfikacji nagród.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w plebiscycie.

2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.

3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w plebiscycie, uczestnik wyraża nadto zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail lub numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.

4. Reklamacje dotyczące Plebiscytu mogą być składane wraz z uzasadnieniem na adres Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Śląska ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec w terminie 7 dni od dnia zakończenia plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Plebiscytem naruszenia przez Uczestników przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Zwycięzca jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku od nagrody jeżeli jednorazowa wartość wygranej nie przekracza kwoty 760 zł, a plebiscyt był organizowany i emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu takie jak prasa, radio, telewizja.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

8. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

9. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

10. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie serwisach internetowych naszemiasto.pl, dziennikzachodni.pl oraz w siedzibie organizatora Plebiscytu w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 25A.

11. Organizator przewiduje możliwość przedłużenia Plebiscytu oraz zmiany regulaminu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani za pomocą dodatkowej informacji umieszczonej na serwisach internetowych nasze miasto.pl i dziennik zachodni.pl

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu bez powiadomienia Uczestnika.

13. Organizator ustanawia adresy korespondencyjne związane z zapytaniami dotyczącymi plebiscytu: Dziennik Zachodni, ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec, e-mail: [email protected]

14. Osobą nadzorującą plebiscyt ze strony Organizatora jest:
- Michał Smagała

15. Wszystkie wątpliwości dotyczące plebiscytu należy wyjaśniać z powyższą osobą wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres organizatora, bądź e-mail: [email protected].

od 7 lat
Wideo

Hokejowe Fudeko GAS Gdańsk chce się rozwijać

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na czeladz.naszemiasto.pl Nasze Miasto