Burmistrz Czeladzi: oświadczenie Teresy Kosmali

mat. prasowe UM
Burmistrz Czeladzi - Teresa Kosmala
Burmistrz Czeladzi - Teresa Kosmala
Burmistrz Czeladzi Teresa Kosmala w specjalnym oświadczeniu odniosła się do wyników głosowania czeladzkich radnych, którzy nie udzilili jej absolutorium za 2012 rok. Wielu uważa, że taki krok jest wstępem do referendum, które miałoby na celu odwołanie Teresy Kosmali z zajmowanego przez nią stanowiska.

Oświadczenie burmistrz Czeladzi Teresy Kosmali:

24 czerwca br. na sesji Rady Miejskiej głosami radnych Platformy Obywatelskiej oraz Forum Czeladzian (razem Koalicyjny Klub Radnych PO) nie udzielono absolutorium Burmistrz Czeladzi Teresie Kosmali za rok 2012. Radni z PO i FCz podjęli decyzję o nie udzieleniu absolutorium w oparciu o opinię Komisji Rewizyjnej, w której aż roi się od niepotwierdzonych zarzutów, manipulacji i nieścisłości. Nieudzielanie absolutorium Burmistrz Kosmali za rok 2012 było decyzją polityczną, nie opartą na merytorycznej ocenie wykonania budżetu. Ta polityczna rozgrywka PO poprzedzona była agresywną
i brudną kampanią medialną przeciwko mnie, opartej o manipulacje, prowokacje, bezpodstawne zarzuty i insynuacje.

W związku z powyższym chciałabym się ustosunkować do poszczególnych zarzutów Komisji Rewizyjnej, na podstawie których nie udzielono absolutorium Burmistrz Czeladzi za rok 2012:

1. Niskie wykonanie planu dochodów i wydatków.

Komisja Rewizyjna uznała, że wykonanie dochodów na poziomie 85,79% planu oraz wydatków na poziomie 81,81% planu zachwiało stabilnością gminnych finansów
i będzie skutkować negatywnie w przyszłych latach.
Powyższe stwierdzenie Komisji jest przypuszczeniem bez uzasadnienia.
Dochody uzyskiwane w kolejnych latach:

Poprzednia kadencja:
2009 – 74 220 016 zł
2010 - 80 944 339 zł
Suma : 155 164 355 zł
Obecna kadencja
2011 - 97 476 005 zł
2012 - 88 018 849 zł
Suma : 185 494 854 zł

Z porównania wynika, że w pierwszych 2 latach obecnej kadencji dochody były wyższe o 30 milionów niż dochody ostatnich 2 lat poprzedniej kadencji.

2. Niewykonanie planu dochodu ze sprzedaży.

Komisja Rewizyjna uznała, iż istotne znaczenie słabego- w jej mniemaniu - wyniku sprzedaży miało zwolnienie kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, co miało sprawić, że w roku 2012 Wydział ten był praktycznie pozbawiony kierownictwa.
W 2012 roku osiągnięty wynik sprzedaży nieruchomości w kwocie 2.272.759,18 zł, czyli na poziomie 21,60% był najwyższym od wielu lat. Na uwagę zasługuje k fakt, że w roku 2009, kiedy Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego był kierowany przez wskazanego kierownika (członka rodziny poprzedniego burmistrza), dochody ze sprzedaży majątku zostały wykonane na poziomie 417.876 zł tj. 8,36% planu, a w roku 2010 – na poziomie 385.780 zł, tj. 5,51% planu. Niewykonanie planu dochodu ze sprzedaży w latach 2009 i 2010 nie stanowiło wówczas podstawy do wniosku Komisji Rewizyjnej o nieudzielanie absolutorium. Ocena radnych w tej kwestii jest więc rażąco stronnicza.
Istotny jest fakt, że pozytywny wzrost wskaźnika wykonania dochodów ze sprzedaży nieruchomości w 2012 r. nastąpił po zmianie kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego. Tak korzystnego wyniku w sprzedaży nieruchomości nie było od wielu lat, pomimo złej sytuacji na rynku nieruchomości, kryzysu gospodarczego i zaostrzonych warunków kredytowania. Dobre rezultaty nowego kierownictwa byłyby jeszcze wyższe gdyby Rada Miejska (głosami radnych PO i FCz) nie wstrzymywała uchwał dotyczących sprzedaży nieruchomości. Podczas obecnej kadencji Burmistrza Czeladzi radni PO, stanowiący większość składu osobowego Rady, przeważnie głosują „przeciw” i jest to działanie logicznie nieuzasadnione, lecz celowe. Nagrania z sesji Rady Miasta są dostępne i stanowią niepodważalny dowód na ten proceder.
Stosowano również metodę przeciągania w czasie z sesji na sesje podjęcia uchwał sprzedaży nieruchomości stosując różne techniki np.: poprzez zmianę porządku obrad i automatycznie przeniesienie tego punktu obrad na sesję kolejną. Działanie to miało na celu ograniczenie, wręcz uniemożliwienie wpływów do budżetu miasta -co stanowi w tej chwili „argument” do nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Teresie Kosmali. Jednocześnie działania te mocno ograniczają rozwój miasta, działają na szkodę mieszkańców Czeladzi. Ograniczają wpływy z podatków od nieruchomości oraz udziały z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych.

3. Niewykonanie planu inwestycji.

Przesunięcie z roku 2012 na 2013 r. realizacji zadania inwestycyjnego ELEKTROWNIA przy współudziale środków unijnych spowodowane było wadliwą dokumentacją projektową, której nie można było wykorzystać do przetargu wyłaniającego wykonawcę inwestycji. Wszystkie użyte w dokumentacji projektowej z 2008 r. materiały i urządzenia miały nazwy własne. Wykazaliśmy wolę przejrzystości i oceny poprawności dokumentacji z 2008 r. i skierowaliśmy ja do zaopiniowania UZP w Warszawie. Prezes UZP wydał pisemną opinię w tej sprawie- dokument dla Państwa w załączeniu. Opinia ta w świetle prawa ostatecznie rozstrzyga kwestię użycia nazw własnych w projekcie, którymi to była właściwie „naszpikowana”. Realizowanie tej inwestycji na bazie wadliwej dokumentacji z 2008 r. skutkowałoby wstrzymaniem inwestycji przez jednostki kontrolujące IŻ RPO Urzędu Marszałkowskiego i również kary finansowe dla Gminy Czeladź do 25 % wartości całej inwestycji tj. ponad 2,5 ml złotych, co byłoby dla kondycji finansowej każdej Gminy niedopuszczalne. Absurdalne są zarzuty dotyczące terminów przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy zostało nastąpiło zgodnie z umową z wykonawcą i przepisami prawa budowlanego.

4. Przeznaczenie środków pochodzących z wpływów czynszowych na cele inne niż mieszkaniowe.

Środki pochodzące z czynszów stanowią składową budżetu i nie ma możliwości wskazania imiennie wydatków, na finansowanie których przeznaczono dochody z czynszów mieszkaniowych. Sytuacja taka ma miejsce od stycznia 2006 roku. Zarządzenie Nr 19/2006 Burmistrza Miasta Czeladź Marka Mrozowskiego z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie zlecenia Zakładowi Budynków Komunalnych w Czeladzi wykonywania czynności z zakresu zadań Gminy Czeladź wprowadziło zasadę, że pobrane przez ZBK należności czynszowe są przelewane na rachunek bankowy Gminy Czeladź, natomiast z tytułu wykonywanych przez Zakład czynności Gmina Czeladź będzie ponosić opłaty za zarządzanie.
Wynika z tego, że to Rada Miasta decyduje podczas zatwierdzania planu finansowego ZBK, ile środków zostanie ostatecznie przekazanych na gospodarkę mieszkaniową.

5. Zobowiązania gminy wobec wspólnot mieszkaniowych i Zakładu Budynków Komunalnych.

Zobowiązania gminy za rok poprzedni wobec Zakładu Budynków Komunalnych wystąpiły już wcześniej podczas kadencji poprzedniego Burmistrza Marka Mrozowskiego. Sytuacja ta powtarza się w kolejnych latach i ma związek oraz jest konsekwencją konieczności spłaty ponad 90- u kredytów zaciągniętych przez Gminę w poprzednich kadencjach.

6. Zobowiązania gminy wobec wykonawcy Gospodarczej Bramy Śląska.

Komisja Rewizyjna uznała prolongatę terminu płatności jednej z faktur, a następnie uregulowanie płatności w ustalonym terminie jako zaciągnięcie kredytu kupieckiego bez akceptacji Rady Miejskiej i poza przepisami ustawy o finansach publicznych. Ponadto Komisja Rewizyjna stwierdziła, że opóźnienie płatności spowodowało narażenie gminy na poważne konsekwencje finansowe ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Komisja wskazała także, iż nie ma informacji na temat poniesionych przez gminę kosztów opóźnionej płatności, a Komisja przypuszcza, że takie były.
Są to insynuacje Komisji, niezgodne z faktami.
Wykonawca inwestycji zawarł umowę faktoringu z Bankiem. Gmina nie była stroną tej umowy. Podobna umowa faktoringu została zawarta i zrealizowana w 2010 r. przez poprzedniego Burmistrza Marka Mrozowskiego - również w zadaniu „Gospodarcza Brama Śląska”. Zadanie to rozpoczęto w 2010 r bez prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę starosty będzińskiego, co spowodowało opóźnienie podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tej inwestycji ze środków UE do grudnia 2011 r.
Rada Miejska nie mając zastrzeżeń do ówczesnej umowy faktoringu udzieliła absolutorium za 2010 r. poprzedniemu Burmistrzowi Czeladzi Markowi Mrozowskiemu.

7. Zobowiązania gminy wobec Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Czasowe wykorzystanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie spowodowało zakłóceń w wypłacie świadczeń należnych pracownikom Urzędu. Działanie takie było naruszeniem, na które wskazało również RIO, jednakże skala naruszenia była niewielka i RIO zatwierdziło sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Ponadto sytuacja ta była spowodowana czasowym brakiem płynności finansowej gminy, podjęte działania były konieczne dla uregulowania pilnych zobowiązań.

8. Zobowiązania gminy wobec Zakładu Inżynierii Komunalnej z tytułu dopłat do taryf za dostawę wody i odbiór ścieków.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że niezrealizowanie przez gminę zobowiązań wobec ZIK sp. z o.o. świadczy o działaniu wręcz z premedytacją, a Burmistrz Miasta znalazła sposób na bez kosztowe kredytowanie wydatków budżetu gminy poprzez stałe utrzymywanie i zwiększanie zobowiązań wobec jednostek od siebie zależnych.
Komisja nie przedstawiła faktów potwierdzających działania z premedytacją.
Przymus terminowych spłat rat kredytów i odsetek kredytowych z budżetowych środków bieżących spowodował opóźnienia z tytułu dopłat do taryf za dostawę wody i odbiór ścieków.

9. Zobowiązania gminy wobec Komunalnego Związku Komunikacyjnego GOP.

Komisja Rewizyjna uznała, iż wobec uchwały zgromadzenia KZK GOP z grudnia 2012 r. o dopłatach pokrywających niedobór budżetowy KZK GOP, Burmistrz Miasta nie podjęła jakichkolwiek działań w kierunku uiszczenia zobowiązania i płatności dokonano dopiero w styczniu 2013 r. Ponadto Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zobowiązanie to zostało zatajone przed Radą Miejską.
To stwierdzenie Komisji jest niezgodne z prawdą – Rada Miejska na bieżąco była informowana w przedmiotowej sprawie, co potwierdzają protokoły z posiedzeń sesji Rady Miejskiej. Burmistrz Teresa Kosmala oprotestowała w listopadzie 2012 r. na Walnym Zgromadzeniu KZK GOP uchwałę o dopłatach na rzecz KZK GOP. Walne Zgromadzenie KZK GOP rozpatrując protest podtrzymało swoją decyzję. Zarząd KZK GOP nie wyraził zgody na odroczenie tej nadzwyczajnej dopłaty pokrywającej niedobór budżetowy KZK GOP, ani też nie zgodził się na rozłożenie jej na raty. Związek Komunalny poprzez uchwałę większości jego członków może zobowiązać pozostałych członków do finansowania deficytu Związku Komunalnego nie zważając na możliwości finansowo- budżetowe poszczególnych samorządów. Budżet Gminy Czeladź po stronie wydatków nie obejmował tej nadzwyczajnej dopłaty dla KZK GOP.

10. Nieterminowe przekazywanie środków na pensje dla nauczycieli.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że ewidentne zaniedbanie roku 2012 rzutować będzie na wykonanie budżetu 2013.
Brak związku z wykonaniem budżetu za 2012 r.

11. Zaniechanie wypłacenia nagród dla nauczycieli.

Komisja Rewizyjna uznała, że jedynym powodem nie przyznania nagród dla nauczycieli było wydatkowanie środków zabezpieczonych na nagrody na inne cele.
Komisja Rewizyjna nie przedstawiła żadnych faktów potwierdzających to stwierdzenie.

12. Nieterminowa zapłata składek ZUS

Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż nieterminowe regulowanie płatności z tytułu składek dla ZUS wraz z odsetkami stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Rada Miejska oraz Komisja Finansowo-budżetowa Rady Miejskiej w Czeladzi na bieżąco i wielokrotnie były informowane o trudności z utrzymaniem płynności finansowej, która wynikała z konieczności pokrywania wydatków majątkowych z dochodów bieżących, co skutkowało także nieterminowym regulowaniem płatności. Burmistrz Miasta Czeladź przekazała Komisji Rewizyjnej informacje na temat działań podjętych w celu realizacji dochodów ze sprzedaży majątku. Komisja nie wzięła pod uwagę wyjaśnień Burmistrza w tej sprawie oraz nie uwzględniła obiektywnych uwarunkowań (kryzys gospodarczy).

13. Nieterminowe regulowanie należności

Rada Miejska na bieżąco i wielokrotnie była informowana o trudności z utrzymaniem płynności finansowej, która wynikała z konieczności pokrywania wydatków majątkowych z dochodów bieżących w tym spłaty kredytów, co skutkowało także nieterminowym regulowaniem należności. Burmistrz Miasta Czeladź przekazała Komisji Rewizyjnej informacje na temat działań podjętych w celu realizacji dochodów ze sprzedaży majątku. Komisja nie wzięła pod uwagę wyjaśnień Burmistrza w tej sprawie oraz nie uwzględniła obiektywnych uwarunkowań (kryzys gospodarczy).

14. Zlecenie nowej dokumentacji na realizację Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” na skutek zmanipulowanej opinii.

Zlecenie nowej dokumentacji nie miało miejsca. Dokumentacja projektowa z 2008 roku wykonana w trybie klasycznym nie mogła być podstawą do przeprowadzenia procedury przetargowej ponieważ miała liczne wady. W Opinii Prezesa UZP – (w załączeniu) potwierdzono ten fakt. W celu „ratowania środków unijnych” dla Gminy Czeladź na przebudowę Galerii Elektrownia, ZBK podjął szybkie działania polegające na uzyskania zgody od IŻ RPO Urząd Marszałkowski na zmianę trybu realizacji inwestycji z klasycznego na „projektu, buduj”, tym samym uzyskano możliwość realizacji projektu. W wyniku starań pracowników ZBK uzyskano zgodę na zmianę trybu z warunkiem zachowania formy rzeczowo-merytorycznej zadania.
Burmistrz Miasta Czeladź Teresa Kosmala 24.04.2012 r. złożyła do Prokuratury Rejonowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z wadliwą dokumentacją projektową z 2008 r. dotyczącą przebudowy i modernizacji Galerii „Elektrownia”. Postępowanie to jest w toku. Wobec powyższego, do czasu zakończenia postępowania w Prokuraturze Rejonowej, stanowisko Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie, będące kopią zawiadomienia do prokuratury poprzedniego burmistrza, nie może stanowić podstaw do formułowania wniosków i ferowania ocen. Nie może być również zarzutem w ocenie wykonania budżetu miasta za 2012 r. i nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
Treść zawiadomienia Burmistrza Teresy Kosmali do Prokuratury do dzisiaj jest tajemnicą postępowania. Rada Miejska złożyła wniosek do Prokuratury o udostępnienie treści zawiadomienia . Wniosek ten Prokuratura odrzuciła, podobnie jak wcześniej wniosek Marka Mrozowskiego w tym samym zakresie.

Na szczególną uwagę zasługuje:
Treść tego punktu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi stanowi dosłowną kopię (łącznie z przypisami) treści pisma z 09.05.2012 złożonego przez Marka Mrozowskiego, poprzedniego burmistrza Miasta Czeladź do Prokuratury Rejonowej w Będzinie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej S. Iwanowski przedstawił przyjęty projekt opinii jako swoje autorskie dzieło. Skopiowanie w opinii Komisji Rewizyjnej treści pisma autorstwa poprzedniego burmistrza, związanego politycznie z tą samą orientacją polityczną (PO), co przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz trzech jej członków pozwala zadać pytanie o rzeczywiste autorstwo opinii oraz dodatkowo potwierdza polityczny, a nie merytoryczny charakter tego zarzutu.
Ponadto w tej części opinii w przypisach wymieniono liczne dokumenty, których nie przedstawiono na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbyła się w dniu 06.06.2013 r.

15. Zwrot niewykorzystanej części zaliczki na realizację GSW.

Procedura rozliczenia zaliczki przebiegła zgodnie z obowiązującymi wytycznymi IŻ RPO i umową o dofinansowanie ze środków UE z Marszałkiem Województwa Śląskiego. Zaliczkę rozliczono w całości. Wykorzystano ok. 35% zaliczki. Zgodnie z umową o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim gmina Czeladź zobowiązana była do wykorzystania zaliczki minimalnie w 25%.Kolejna wnioskowana kwota zaliczki została przyznana. Prace przebiegają w odpowiednim tempie oraz terminowo zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na każdym etapie kontrolowane przez Urząd Marszałkowski.
Nieprawdą jest iż, Burmistrz naraziła budżet Miasta na potencjalne kary finansowe związane z ewentualnymi odsetkami od nienależnie przelanej kwoty zaliczki.

16. Niewykonanie uchwały budżetowej w zakresie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi na zakup wozu bojowego.

Komisja Rewizyjna stwierdziła „świadome unikanie obowiązku realizacji uchwał Rady Miejskiej”, „narażenie na realne straty OSP w Czeladzi”, „niefrasobliwość i zaniechanie działań” oraz „Burmistrz Miasta była na bieżąco informowana o kolejnych etapach postępowania przetargowego” – co jest nieprawdą. Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej otrzymała od OSP zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Burmistrz Miasta. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie.
Stwierdzenia Komisji Rewizyjnej są przypuszczeniami o charakterze oceniającym, nie mają pokrycia w faktach, co potwierdza także fakt odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przez prokuraturę - w załączeniu postanowienie Prokuratury o odmowie wszczęcia przygotowawczego z 30 kwietnia 2013 r.

17. Uzbrojenie prywatnych działek budowlanych wbrew uchwale Rady Miejskiej.

Sprawa ta dotyczy działalności Zakładu Inżynierii Komunalnej, będącej spółką z o.o., której plan finansowy nie mieści się w zakresie wykonywania budżetu miasta. Ponadto jak wskazała Komisja Rewizyjna w opinii z dnia 06.06.2013 r. sprawa jest badana przez prokuraturę Rejonową w Dąbrowie Górniczej. Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej już 26.05.2013 r. umorzyła postępowanie przygotowawcze w sprawie budowy wodociągu w ul. 3-ci Szyb i Pustej z powodu braku znamion czynu zabronionego. Jak ustalono w trakcie postępowania, w sprawie uzbrojenia działek w rejonie ul. Pustej nie doszło do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem. W załączeniu postanowienie Prokuratury.
Na uwagę zasługuje fakt rozdmuchania w mediach sprawy zawiadomienia prokuratury przez jednego z czeladzkich radnych z PO, byłego pracownika UM w poprzedniej kadencji, członka Komisji Rewizyjnej.

18. Obciążenie budżetu miasta Czeladź kosztami odszkodowań z tytułu bezpodstawnego rozwiązania stosunku pracy.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czeladzi stwierdziła, że co prawda Burmistrz Miasta Czeladź w roku 2012 nie wypłaciła jakichkolwiek odszkodowań z powodu swych nieuzasadnionych decyzji, ale decyzje ubiegłoroczne będą skutkować w roku bieżącym.
To stwierdzenie Komisji odnosi się do roku 2013, ponadto nie jest stwierdzeniem faktów, a tylko przypuszczeniem.

19. Nagminne wykorzystywanie samochodu służbowego dla celów prywatnych przez burmistrz Czeladzi.

Komisja Rewizyjna stwierdziła nierzetelność w zakresie wykorzystywania samochodów służbowych, równocześnie uznając, iż z powodu braku prowadzenia kart drogowych nie ma możliwości sprawdzenia prawidłowości wykorzystywania samochodów służbowych. Komisja uznała także, że umowa na powierzenie Burmistrzowi Miasta samochodu służbowego do celów służbowych budzi wątpliwości, co do rzetelności danych w niej zawartych.
Powyższe stwierdzenia Komisji nie są poparte potwierdzonymi faktami, ponadto wykraczają poza ocenę wykonania budżetu. Komisja sama stwierdziła, iż nie ma możliwości sprawdzenia prawidłowości wykorzystywania samochodów służbowych, a mimo to stwierdziła nierzetelność w tym zakresie, nie przedstawiając żadnych dokumentów potwierdzających powyższe stanowisko.
Ponadto Komisja Rewizyjna nie uwzględniła całości wyjaśnień Burmistrza przekazanych w tej sprawie, przede wszystkim w zakresie okresu, kiedy nie prowadzono kart drogowych (od 2005 r.) oraz informacji co do obniżenia kosztów utrzymania obu samochodów służbowych. W latach 2008-2010 łączne koszty utrzymania obu samochodów wynosiły odpowiednio:
2008 r. – 24 481,34 zł; 2009 r. – 28 751,14 zł; 2010 r. – 29 344,42 zł; a w latach 2011 -2012 odpowiednio: 2011 r. – 22 060,28 zł; 2012 r. – 19 171,73 zł.
Na zakup paliwa do obu samochodów prowadzonych przez jednego kierowcę wydano w: 2008 r. – 17 879,41 zł; 2009 r. – 18 659,13 zł; 2010 r. – 18 393,88 zł przy niższych cenach za 1 litr paliwa. W latach 2011-2012 wydano: 2011 r. - 12 273,20 zł; 2012 r. – 11 394,44 zł; przy wyższych w stosunku do lat ubiegłych cenach paliwa.
Ponadto w „Wystąpieniu pokontrolnym” RIO z 7 czerwca 2013 r. nie zawarto żadnych wniosków ani zaleceń pokontrolnych w zakresie użytkowania samochodu służbowego przez Burmistrza Miasta.

20. Ograniczenie dostępu do informacji i dokumentów finansowych do sprawowania funkcji kontrolnych.

Zarzut dotyczący ograniczenia kontroli realizacji zadania „Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia” w Czeladzi jest bezpodstawny. Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Moćko złożyła skargę do Wojewody Śląskiego w powyższej sprawie. Wojewoda nie przyjął skargi do rozpatrzenia. Członkowie Zespołu kontrolującego Komisji Rewizyjnej (PO) oczekiwali także udostępnienia zawiadomienia do Prokuratury oraz innych dokumentów mających bezpośredni związek ze sprawą, która toczy się w Prokuraturze i w związku z tym nie ma podstawy prawnej udostepnienia tych dokumentów.
Ponadto sprawa ta nie jest związana z wykonaniem budżetu miasta za 2012 r.

Zarzuty przedstawione w „Opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi” w przeważającej części są nie merytoryczne i nie odnoszą się do wykonania budżetu miasta za 2012 rok. Świadczy to o celowych działaniach politycznych podejmowanych przez radnych PO skierowanych przeciwko mnie jako Burmistrzowi Miasta.

Decyzja o Absolutorium dla Burmistrza powinna być podjęta na podstawie analizy finansowej realizacji budżetu miasta za 2012 r. w oparciu o rekomendację RIO, uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne tego budżetu, a nie na podstawie preferencji politycznych dyscypliny partyjnej.


Burmistrz Miasta Czeladź
Teresa Kosmala

Kredyt hipoteczny, to coraz większe ryzyko. UOKiK ostrzega.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie